ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ACTC GMBH ('tigha') VOOR HANDELSOVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN

1. VOORWAARDEN; CONTRACTANTEN

De volgende algemene voorwaarden (hierna 'AV' genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake de aankoop van goederen in de online winkel van ACTC GmbH, Alte Papierfabrik 30, 40699 Erkrath (hierna 'tigha' genoemd) - bijv. bereikbaar via www.tigha.com - door de klant (hierna 'klant' genoemd en naar tigha en de klant wordt hierna samen als de 'partijen' verwezen). Afwijkende bepalingen van de klant maken geen deel uit van de overeenkomsten tussen de partijen, zelfs niet wanneer de geldigheid ervan door tigha niet uitdrukkelijk verworpen wordt. In het kader van het afsluiten van overeenkomsten zijn de enige contractanten tigha en de klant die een bestelling plaatst.
 

2. BESTELLING DOOR DE KLANT

2.1 Alle bestellingen van de klant zijn geldig onder voorbehoud van de aanvaarding ervan door tigha en de voorradigheid van de goederen. Bij het plaatsen van een bestelling waarborgt de klant dat de meegedeelde informatie correct en volledig is. Verder bevestigt de klant dat hij een gevolmachtigde gebruiker is van de kredietkaart, debetkaart of ander betaalmiddel dat voor de bestelling wordt gebruikt.

2.2 Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden door volwassen personen met een domicilieadres in de Europese Unie (EU), voor een niet-commerciële aanwending, noch voor aanwending voor een zelfstandige activiteit of voor deze van derden.  Handelaars zoals bepaald in § 14 van het Burgerlijk Wetboek van Duitsland mogen geen bestellingen plaatsen. We wijzen er uitdrukkelijk op dat wij geen facturen zoals bepaald in  § 14 van de Duitse wet op de omzetbelasting zullen uitvaardigen.
 

3. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

3.1 De presentatie van de producten in de online shop houdt geen wettelijk bindende aanbieding in, maar slechts een niet-bindende productvoorstelling. Door goederen te bestellen gaat de klant in op een bindend aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een e-mail, waarmee de ontvangst van de bestelling bevestigd wordt (hierna 'bestelbevestiging' genoemd). Deze bestelbevestiging betekent niet de aanvaarding van de bestelling, er komt hiermee nog geen overeenkomst tot stand. Er komt pas een koopovereenkomst tot stand tussen tigha en de klant bij een latere orderbevestiging (aanvaarding van de aanbieding door tigha na controle van de klantgegevens (controle van de solvabiliteit en de identiteit) en voorradigheid van de goederen) of bij de verzending van de goederen.

3.2 Goederen worden slechts verkocht in hoeveelheden voor normaal huishoudelijk gebruik.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN; VERZENDKOSTEN; KOSTEN VOOR TERUGZENDING BIJ ANNULERING

4.1 Leveringen worden pas door tigha uitgevoerd na ontvangst van het aankoopbedrag en, indien van toepassing, van eventuele verzendkosten, zoals bepaald in de volgende punten 4.3.

4.2 De levering van de goederen gebeurt op het door de klant opgegeven afleveradres binnen de Europese Unie, via verzending per post, na de ontvangst van de betaling. Levering buiten Europa is niet mogelijk. Helaas is levering op een postbusadres of aan een pakketkluis doorgaans niet mogelijk.

4.3 De verzendkosten voor leveringen in EU-landen worden getoond in het overzicht van verzendkosten in de online shop; daarnaast staan ze vermeld op het bestelformulier.

4.4 Indien van het wettelijk herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, geldt de volgende regeling voor de kosten van het retourneren van goederen: klanten uit Duitsland, Oostenrijk, Nederland of het Verenigd Koninkrijk kunnen gebruik maken van onze kostenloze retourservice. Voor klanten uit alle overige EU-landen zijn de retourneerkosten voor eigen rekening; zij zijn verantwoordelijk voor het retourneren totdat het pakket bij ons magazijn is bezorgd.

5. PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN

5.1 De in de online shop opgegeven prijzen zijn inclusief btw en eventuele verzendkosten, zoals bepaald in bovenstaande punten 4.3 en 4.4. Tijdens het bestelproces ontvangt de klant, voor verzending van de bestelling, een overzicht met opgave van de totaalprijs van de bestelling. 

5.2 De klant kan de betaling voldoen per creditcard, PayPal of Koop op Rekening (afhankelijk van de evaluatie van de kredietwaardigheid door de externe dienstverlener). Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en naar andere betaalwijzen te verwijzen. 

5.2.1 Klarna's betaalmogelijkheden. In samenwerking met de Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betaalmogelijkheden. De betaling geschiedt telkens aan Klarna:

Factuur: de betaaltermijn is 14 dagen vanaf de verzenddatum van de goederen. De factuurvoorwaarden vindt u in de algemene voorwaarden van Klarna.

Direct: het afboeken van uw rekening vindt meteen na het het plaatsen van de bestelling plaats.

Het gebruik van de betaalmethodes factuur, termijnbetaling en acceptgiro veronderstelt een positieve kredietwaardigheid.Verdere informatie, de gebruiksvoorwaarden van klarna en algemene informatie over Klarna krijgt u rechtstreeks van Klarna. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldige privacywetgeving en conform de bepalingen in Klarna's privacyverklaring gebruikt.

5.3 De klant kan de betaalwijze die is bewaard in zijn gebruikersaccount steeds wijzigen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD; VERREKENING; RETENTIERECHT

6.1 Ten aanzien van consumenten behouden wij het eigendomsrecht over de goederen tot wanneer het factuurbedrag volledig is ontvangen. Als u een ondernemer bent in het kader van de uitoefening van uw zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een openbaar lichaam, behouden wij het eigendomsrecht over de goederen tot wanneer alle openstaande vorderingen inzake de handelsrelatie met de besteller vereffend zijn. De respectievelijke zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden. 
6.1.1 U heeft slechts recht op verrekening, indien uw tegenvorderingen onherroepelijk zijn vastgesteld of niet door ons worden betwist of worden erkend. Bovendien beschikt u slechts over een retentierecht wanneer en voor zover uw tegenvordering betrekking heeft op dezelfde handelsovereenkomst.

6.1.2 Indien de klant ten aanzien van ons in gebreke blijft inzake betalingsverplichtingen van welke aard ook, worden alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7. KENNISGEVING VAN HET RECHT OP HERROEPING

Recht op herroeping

U heeft het recht om de overeenkomst binnen de veertien dagen te herroepen zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop de producten in ontvangst werden genomen door uzelf of door een door u aangestelde derde, die niet de vervoerder is. 

Om gebruik te maken van uw recht op herroeping stelt u ons (ACTC GmbH, Alte Papierfabrik 30, 40699 Erkrath, Tel. +49 (0) 211 168281-0, Fax +49 (0) 211 168281-222, e-mail info@actc-group.com) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, een fax of een e-mail) in kennis van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroepingen gebruiken, maar dit is niet verplicht. Voor de inachtneming van de annuleringstermijn volstaat het dat u de kennisgeving van het gebruik van het herroepingsrecht verzendt voor het verstrijken van de annuleringstermijn.


Gevolgen van de annulering 

Wanneer u deze overeenkomst herroept moeten wij al uw betalingen onverwijld en ten laatste binnen de veertien dagen na het ontvangen van uw kennisgeving dat u de overeenomst herroept, aan u terugbetalen. De leveringskosten zijn hierin inbegrepen, met uitzondering van bijkomende kosten die het gevolg zijn van de keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden, meest voordelige standaardverzending. Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken gebruiken wij voor de terugbetaling dezelfde betaalwijze die u gekozen heeft voor de oorspronkelijke transactie; er worden voor deze tergubetaling in geen geval kosten aangerekend. 

We kunnen de terugbetaling weigeren tot wanneer de artikelen terug werden ontvangen of tot wanneer er aan ons een bewijs van terugzending werd bezorgd, al naargelang wat eerst plaatsvindt. 

Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van de overeenkomst, dient u de artikelen terug te sturen of te bezorgen aan ons of aan ACTC GmbH, Feldheider Straße 37, 40699 Erkrath, Duitsland of via e-mail: service@tigha.com of fax: +49 (0) 211/168 281-222. Er is voldaan aan de termijn wanneer u de artikelen voor het aflopen van de termijn van veertien dagen verzendt. 

De kosten verbonden aan de terugzending worden door ons gedragen. 

Na controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen worden er uitsluitend kosten aangerekend indien er zich een waardeverlies van de goederen voordeed die het gevolg is van onzorgvuldige handelingen.


Einde van de kennisgeving van het recht op herroeping.


8. OMRUILEN

Direct omruilen van bestelde artikelen is niet mogelijk. Wil de klant het bestelde artikel liever in een andere maat of kleur hebben, dan kan hij van zijn recht op herroeping gebruik maken, het artikel retourneren en vervolgens opnieuw bestellen. Daarbij gelden de regelingen voor herroeping zoals geformuleerd onder punt 7 van onze algemene voorwaarden. 

Stand 15.03.2017

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven de eigendom van tigha tot wanneer het volledige aankoopbedrag is betaald.

10. GARANTIE

De garantie wordt toegepast volgens de wettelijke bepalingen.

Indien de aangeboden producten in de online shop worden geïllustreerd door middel van afbeeldingen, kunnen er naast de aangeboden producten ook andere items worden afgebeeld (zoals bijv. accessoires en decoratieve elementen). Deze andere items maken geen deel uit van het product of van de bestelling. Bovendien kunnen afbeeldingen ook een voorstelling zijn van productvoorbeelden en niet het specifieke product afbeelden; in dat geval wordt dit uiteraard duidelijk vermeld. In elk geval is steeds uitsluitend de productomschrijving bepalend voor het aangeboden product.
 

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Tigha is onbeperkt aansprakelijk voor alle voorkomende en voorzienbare schade die het gevolg is van opzettelijke en grove nalatigheid.  

11.2 In het geval van lichte nalatigheid is tigha onbeperkt aansprakelijk voor schade aan lijf, leden of gezondheid. In het geval van schade ten gevolge van lichte nalatigheid inzake wezenlijke verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot normale  voorzienbare schade in het raam van de overeenkomst. Een wezenlijke verplichting houdt in dat de uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk wordt gemaakt en dat  het niet nakomen ervan de uitvoering van de contractuele bepalingen, zoals deze door de klant in de regel mogen worden verwacht, in het gedrang brengt. In de overige gevallen is tigha niet aansprakelijke voor materiële schade en financieel verlies ten gevolge van lichte nalatigheid, veroorzaakt door een wettelijke vertegenwoordiger of door haar agenten. 

11.3 In zoverre dat de aansprakelijkheid van tigha niet door de bepalingen onder punt 10 is uitgesloten of beperkt, is deze ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten. 
11.4 Onverminderd de voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen blijft de aansprakelijkheid zoals bepaald door de Wet op Productaansprakelijkheid van toepassing.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Met uitzondering van het Weens Koopverdrag, is voor alle geschillen inzake de totstandkoming, de uitvoering of de afhandeling van de contractuele overeenkomsten tussen de klant en tigha, uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

13. PROMOTIONELE WAARDEBONNEN

Promotionele waardebonnen kunnen niet worden aangekocht, maar worden door de aanbieder in het kader van reclamecampagnes uitgevaardigd. Promotionele waardebonnen zijn in principe niet cumuleerbaar, kunnen niet worden gecombineerd met andere promotionele waardebonnen en zijn niet geldig voor afgeprijsde artikelen (met uitzondering van promotionele waardebonnen specifiek bedoeld voor afgeprijsde artikelen, die vallen onder aparte bepalingen, die samen met de promotionele waardebon in kwestie worden meegedeeld). Daarnaast is een contante uitbetaling ervan uitgesloten.

14. ONLINE-GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinebeslechting van geschillen (zgn. 'OGB-plaftorm') ter beschikking. Zodra het platform in werking treedt zal de link hier worden weergeven.

Status: 13.06.2015
 

VOORBEELDFORMULIER VOOR HERROEPINGEN

(Gelieve dit formulier ingevuld aan ons terug te bezorgen wanneer u een overeenkomst wilt herroepen.)

Aan
ACTC GmbH
Alte Papierfabrik 28-30
40699 Erkrath, Germany
Tel +49 (0) 211 168281-0
Fax +49 (0) 211 168281-222
E-Mail service@tigha.com:

 

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende goederen (*)/de uitvoering van de volgende dienstverlening (*)


Besteld op (*)/ontvangen op (*)


Naam van de klant(en)


Adres van de klant(en)


Handtekening van de klant(en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)


Datum 

(*) schrappen wat niet past.