RECHT VAN HERROEPING

HERROEPINGSINSTRUCTIE 

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ACTC GmbH, Alte Papierfabrik 30, 40699 Erkrath, Tel +49 (0) 211 168281-0, Fax +49 (0) 211 168281-222, E-Mail service@tigha.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail verzonden per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit deze overeenkomst. U kunt het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat niet verplicht is. 

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen. 

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. 

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. 

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons of aan ACTC GmbH, Feldheider Straße 37, 40699 Erkrath, Duitsland of per e-mail: service@tigha.com of per fax: +49 (0) 211/168 281-222 te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen verstuurt. 

U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen.

UITSLUITING VAN HET RECHT OP HERROEPING 

Het herroepingsrecht is echter niet van toepassing op met name de volgende contracten:

  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
  • Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven (vooral bloemen) of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden,
  • contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending, indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd
  • contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na levering is verwijderd.

EINDE VAN DE HERROEPINGSINSTRUCTIE

FORMULIER VOOR HERROEPING VAN HET MONSTER

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug).

Naar
ACTC Ltd.
Oude papierfabriek 30
40699 Erkrath
Telefoon +49 (0) 211 168281-0
Fax +49 (0) 211 168281-222
E-mail: service@tigha.com

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in


Besteld op (*)/ontvangen op (*)


Naam van de consument(en)


Adres van de consument(en)


Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)


Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.